POLITICA GENERALA DE CONFIDENTIALITATE A HELP NET

Help Net este denumirea comercială a societatii Help Net Farma S.A., persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în Str. Pictor Rosenthal nr. 14, etaj 2, ap. 3, cam. 2, sector 1, București, cod poștal 011934, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/7727/2001, cod unic de înregistrare fiscală RO14169353 (în continuare “HelpNet” sau „Compania”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Atunci când utilizați acest website sau interacționați cu HelpNet în general, vom putea prelucra datele dumneavoastră personale în conformitate cu prezenta Politica de confidențialitate a datelor, conform legislației în vigoare.

 

Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), precum și pe legislația națională aplicabilă.

 

GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind: „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

 

HelpNet se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.

 

Interacțiunea dumneavoastră cu HelpNet, atunci când presupune prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, este supusă prezentei Politici de confidențialitate și, respectiv Politicii referitoare la modulele cookie, atunci cand navigati pe site-ul nostru. Scopul acestor Politici este de a va informa cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.

 

Aceste detalii privind prelucrarea datelor dumneavoastră diferă în funcție de natura relației pe care o aveți cu HelpNet, respectiv: utilizator al site-ului, client, potențial client, reprezentant legal al unui partener contractual ori persoana desemnată de acesta în derularea contractului cu Compania noastră, candidat pentru posturi vacante disponibile în cadrul Companiei, beneficiar al unei burse private, practicant în cadrul stagiilor de practică organizate – în condițiile legii - de Companie în parteneriat cu unități/ instituții de învățământ, reprezentant al unei autorități de reglementare și control. În funcție de categoria în care vă încadrați în ceea ce privește interacțiunea cu HelpNet, dispozițiile prevăzute mai jos vă pot deveni aplicabile în mod corespunzător.

 

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să contactați Responsabilul HelpNet cu protecția datelor la adresa de e-mail dpo@helpnet.ro, sau prin poștă sau curier la adresa Str. Malul Roșu nr. 4, 077015 Balotești, Ilfov, România – cu mențiunea: în atenția Responsabilului HelpNet cu protecția datelor.

 

PREVEDERI SPECIFICE:

 1. DATE PRIVIND CANDIDAȚII ÎN PROCESELE DE RECRUTARE
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În contextul organizării și gestionării procesului de recrutare, putem prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal în ceea ce vă privește:

- informații pe care ni le furnizați dumneavoastră cu ocazia aplicării la unul dintre posturile vacante în cadrul HelpNet prin transmiterea unui CV în atenția noastră (ex. prin e-mail, prin website-ul nostru, personal) ori pe care le primim de la agenții de recrutare/ head-hunting sau de la alte persoane ce dețin CV-ul dvs.  

Categoriile de date pe care le putem prelucra în acest context pot include:

- nume, prenume, adresă de e-mail, data nașterii, localitatea de domiciliu, număr de telefon, studii si alte calificari, experiență anterioară, imaginea (dacă ați ales să includeți fotografia în CV), competențe lingvistice și/ sau alte abilități,  

- informații furnizate în contextul participării la procesul de recrutare efectiv (participarea la interviuri/ teste), constând în orice alte date pe care ni le puteți furniza în acest context, inclusiv date obținute de Companie rezultând din testarea aptitudinilor ori a cunoștințelor dvs.

 1. Scopul și temeiul prelucrării acestor date

Putem colecta datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în cadrul proceselor de recrutare active în scopul participării dumneavoastră la acestea, contactării dumneavoastră și organizării interviului pentru ocuparea unui loc de muncă vacant. Cu înștiințarea dvs prealabilă în condițiile prevăzute de Codul Muncii, putem solicita informații și de la fostul angajator în ceea ce privește durata angajării și activitățile desfășurate de dvs la acesta.

Totodată, in baza consimțământului exprimat în prealabil in acest scop de dvs, putem colecta datele dvs cu caracter personal in cadrul proceselor de recrutare și în scopul constituirii unei baze de date privind potențialii candidați în vederea proceselor de recrutare viitoare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în cadrul proceselor de recrutare active vor fi prelucrate pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract sau în vederea încheierii unui contract la care persoana vizată este parte – art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR. Pentru procesele de recrutare viitoare, atunci când vă selectăm din baza noastră de date, datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le deținem, vor fi prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră – art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR. În contextul participării dumneavoastră la procesele de recrutare, vă pot fi solicitate date cu caracter personal suplimentare, pentru a face demersuri în vederea încheierii un contract de muncă sau în temeiul interesului legitim, respectiv art. 6 alin. (1) lit. b sau art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

În cazul în care se va încheia un contract de muncă, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal inclusiv în baza unor obligații legale – art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, prevăzute de Codul Muncii, de dispozițiile privind sănătatea și securitatea în muncă sau de alte dispoziții legale incidente. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relațiilor de muncă vă vor fi aduse la cunoștință la momentul încheierii contractului de muncă.

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Păstrăm datele dvs furnizate în contextul procesului de recrutare până la finalizarea acestuia. În cazul în care procesul de recrutare s-a finalizat prin încheierea unui contract de munca, datele furnizate în procesul de recrutare vor rămâne stocate la dosarul de personal al dvs și vor fi prelucrate pe perioada prevăzută de lege sau de regulile interne de stocare.

Cu privire la datele stocate in urma consimțământului dvs prealabil, pe acestea le stocam pe perioada prevăzută în formularul de consimțământ, respectiv până la retragerea acestuia, oricare dintre aceste date survine mai devreme.

În cazul în care datele dumneavoastră au fost stocate și prelucrate în baza interesului nostru legitim, durata de stocare a acestora este determinată de manifestarea dreptului dumneavoastră de opoziție la astfel de prelucrări.

În cazul în care între HelpNet și dumneavoastră apare un litigiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în sistemele HelpNet până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

 

 1. SOLUȚIONAREA CERERILOR, A RECLAMAȚIILOR, SESIZĂRILOR
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Cu ocazia transmiterii unei solicitări generale de informații, a unei reclamații/ sesizări, ne puteți furniza anumite categorii de date care pot include: nume, prenume, adresă de e-mail și/sau număr de telefon, funcție (dacă e cazul), orice alte informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la momentul formulării cererii/solicitării.

 1. Scopul și temeiul prelucrării acestor date

Putem colecta de la dvs astfel date cu caracter personal în vederea menținerii unei corespondențe cu dvs. Astfel, în cazul în care formulați o cerere, o reclamație sau o sesizare vom prelucra datele dvs. în vederea soluționării acesteia.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră în acest context este reprezentat de consimțământul dumneavoastră – art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR. În cazul în care devin necesare operațiuni de prelucrare suplimentare, temeiul prelucrării poate fi reprezentat de interesul legitim al HelpNet – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Păstrăm datele dvs cu caracter personal până la soluționarea definitivă a cererii formulate.

În cazul în care între HelpNet și dumneavoastră apare un litigiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în sistemele HelpNet până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

 

 1. DERULAREA RELAȚIILOR CU PARTENERII COMERCIALI SAU INSTITUȚIONALI AI COMPANIEI, RESPECTIV CU AUTORITĂȚI PUBLICE
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Putem avea acces la informații prin prisma unei relații contractuale cu persoane juridice de drept public sau privat, ori a unei interacțiuni cu un partener instituțional/ o autoritate de reglementare și control.

În acest sens, putem prelucra date cu caracter personal ale reprezentanților și persoanelor de contact desemnate de partenerii noștri, ori ale reprezentanților autorităților, după caz.

Acestea pot consta în: nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de e-mail, data nașterii, semnătura. Aceste date ne sunt transmise de către reprezentanții partenerilor noștri comerciali, ori chiar de dvs dacă acționați ca reprezentant legal al acestora ori ca persoană implicată de aceștia în procesul de încheiere / executare a contractului.

Atunci când chiar dvs sunteți partenerul contractual al Companiei (de ex., în cadrul unui contract de închiriere, de bursă privată, de sponsorizare, de cesiune de drepturi de autor etc.), suplimentar informațiilor prevăzute mai sus, putem prelucra și alte categorii de date cu caracter personal, din actul dvs de identitate (precum domiciliul, cod numeric personal, seria și nr. act de identitate), dar și date financiare constând în datele de identificare ale contului dvs bancar.

 1. Scopul și temeiul prelucrării acestor date

În acest caz, putem folosi datele cu caracter personal pe care ni le furnizați ori pe care le obținem în modalitatea descrisă mai sus în vederea gestionării interacțiunii cu autoritățile, respectiv în vederea gestionării și asigurării bunei desfășurări a relației dintre părți, inclusiv, dar fără a se limita la, emiterea, plata ori încasarea facturilor emise in contextul respectivului contract, după caz. De asemenea, vom putea utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procedurilor interne de due-diligence sau de cunoaștere a clienților, premergătoare încheierii contractului.

Dacă va fi cazul, vom putea utiliza datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru evaluarea satisfacției partenerilor comerciali sau pentru scopuri legate de cercetările de marketing.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră în context derulării raporturilor contractuale este reprezentat de încheierea și executarea contractului cu angajatorul dumneavoastră sau cu entitatea juridică pe care o reprezentanți, ori chiar cu dvs – când sunteți partenerul nostru contractual – art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, respectiv interesul legitim comun al Companiei si al partenerului contractual de a desfășura respectiva relație contractuala. În etapa preliminară a încheierii contractului cu entitatea juridică, pot interveni prelucrări întemeiate pe interesul legitim al HelpNet ce au în vedere întreprinderea unor măsuri minime necesare pentru cunoașterea partenerilor, procese de due diligence – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

De asemenea, dacă va fi cazul, putem prelucra o parte dintre aceste date în contextul activității de recuperare a debitelor și al soluționării oricăror diferende ori a altor situații judiciare ce pot apărea în legătură cu executarea contractului. În astfel de cazuri, temeiul prelucrării este reprezentat de interesul legitim al Companiei de a-si proteja situația financiară și activele sale, art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR, respectiv obligația legală de a furniza datele în scopul desfășurării procedurilor judiciare, juridice sau al altor formalități extrajudiciare legate de executarea contractului - art 6 alin (1) lit. c din GDPR. Mai putem prelucra anumite date în vederea apărării ori exercitării drepturilor și a intereselor HelpNet în fața notarilor publici, a altor autorități sau instituții publice, a mediatorilor și/ sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în cadrul negocierilor și/sau a disputelor respective. În astfel de cazuri, temeiul prelucrării diferă în funcție de contextul în care se exercită aceste drepturi, putând fi reprezentat de contractul încheiat cu dvs – art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, dispozițiile legale aplicabile HelpNet în aceste demersuri – art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR ori interesul legitim al acesteia – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

Pot exista situații în care prelucrăm date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite în sarcina HelpNet de dispoziții legale în materie fiscală, în materie de combatere și prevenire a spălării banilor, ori de conformitate cu Sancțiunile economice Internaționale. În astfel de cazuri, temeiul prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR.

 1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Perioada de stocare este determinată de durata contractului. Durata de stocare a datelor dumneavoastră, întemeiate pe contract, poate fi prelungită în cazul în care în sarcina HelpNet există dispoziții legale care impun stocarea acestora pentru o anumită perioadă – cum ar fi cazul obligațiilor legale în materie fiscală, când termenele de stocare pot ajunge până la 10 ani începând cu anul financiar următor celui în care s-a emis/ întocmit respectivul document financiar-contabil.

În cazul în care între HelpNet și partenerul contractual apare un litigiu, este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal sa fie stocate în sistemele HelpNet până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

În cazul datelor prelucrate în contextul interacțiunii cu autoritățile publice, datele reprezentanților acestora vor fi păstrate pe perioada de timp aferentă obligațiilor legale în temeiul cărora s-a realizat respectiva interacțiune.

 

 1. DATE ALE PRACTICANȚILOR COLECTATE ÎN CONTEXTUL ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII STAGIILOR DE PRACTICĂ
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Prelucrăm informații pe care ni le furnizați dvs. și/sau instituția/ unitatea de învățământ pe care o urmați ca urmare a solicitării dumneavoastră, în vederea înscrierii dumneavoastră la stagii de practică organizate de Companie pentru studenți, masteranzi și/sau elevi și, respectiv, a derulării acestora în condițiile prevăzute de actele normative incidente.

Aceste categorii de date pot include: nume, prenume, codul numeric personal, ziua naşterii, locul naşterii, cetăţenia, identificatorul de paşaport (dacă este cazul), identificatorul permisului de şedere (dacă este cazul), adresa de domiciliu, alte date vizibile în cartea de identitate, adresa unde va locui practicantul pe durata desfăşurării stagiului de practică, calitatea de student/ elev, anul universitar/ școlar, instituția de învățământ, anul de studii, seria, grupa, adresa de e-mail instituțională sau privată, numărul telefon, prezența la stagiul de practica, performanța realizată în cadrul stagiului de practică, rezultatele evaluării profesionale ale practicantului aferente stagiului de practică, calitatea de asigurat a practicantului.

 1. Scopul și temeiurile prelucrării acestor date

Putem colecta și utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul înscrierii dumneavoastră ca participant la stagii de practică organizate de către HelpNet în parteneriat cu unitățile/ instituțiile de învățământ ce acționează ca organizatori de practică, în condițiile normelor legale incidente (Legea nr 258/2007, privind practica elevilor şi studenţilor, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, iar – în cazul cetățenilor străini, și ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri legate de asigurarea sănătății și securității în muncă, precum și de medicină a muncii, având în vedere prevederile legale incidente.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră în acest context este reprezentat de încheierea și executarea convenției cadru privind stagiul de practică – art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, precum și de art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, având în vedere obligațiile legale pe care le are HelpNet in calitate de Partener de practică, precum și faptul că norme legale reglementează conținutul convenției-cadru privind practica.

Atunci când ne-ați acordat consimțământul prealabil și expres în acest sens, putem stoca o parte dintre datele furnizate de dvs. în cadrul acestor stagii (precum, nume, prenume, adresa de e-mail, nr de telefon, localitatea de domiciliu și cea unde ați efectuat stagiul de practică, rezultatul evaluării în urma desfășurării stagiului de practică), pe o perioadă după finalizarea stagiului de practică prevăzută în respectivul consimțământ, pentru a vă contacta ulterior, în scopul de a discuta oportunitatea unei colaborări pe baza unui contract individual de muncă, în vederea stabilirii unui interviu și/sau formulării unei oferte de muncă. In acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR.

 1. Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

Perioada de stocare este determinată de durata contractului. În ceea ce privește datele dumneavoastră prelucrate în scopuri legate de asigurarea sănătății și securității în muncă, durata de stocare este determinată de durata relației contractuale, respectiv, dacă va fi cazul (spre exemplu, în cazul unui accident de muncă), de durata prevăzută de normele legale incidente.

Durata de stocare a datelor dumneavoastră, întemeiate pe contract, poate fi prelungită în cazul în care în sarcina HelpNet există dispoziții legale care impun stocarea acestora pentru o anumită perioadă.

Datele colectate în temeiul consimțământului dvs vor fi stocate pe perioada prevăzută în consimțământul relevant, respectiv până la data retragerii consimțământului, oricare dintre aceste date survine mai devreme.

În cazul în care între HelpNet și dumneavoastră apare un litigiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în sistemele HelpNet până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

 

 1. DATE ALE BENEFICIARILOR DE BURSE PRIVATE
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Prelucrăm informații pe care ni le furnizați în vederea încheierii contractelor de bursă privată și a executării acestora.

Aceste categorii de date pot include: nume, prenume, domiciliu, număr de telefon, facultatea, anul școlar, numele părinților, serie și număr act de identitate, codul numeric personal, contul IBAN, informații privind situația școlară și rezultatele obținute în anul școlar în care se obține bursa.

 1. Scopul si temeiurile prelucrării acestor date

Putem colecta datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea încheierii contractelor de bursă privată, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 376/2004 privind bursele private.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră în acest context este reprezentat de încheierea și executarea contractului de bursă privată – art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR și art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, fiind vorba despre un contract al cărui conținut este reglementat de normele legale.

 1. Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

Perioada de stocare este determinată de durata contractului. Durata de stocare a datelor dumneavoastră poate fi prelungită în cazul în care în sarcina HelpNet există dispoziții legale care impun stocarea acestora pentru o anumită perioadă mai mare.

În cazul în care între HelpNet și dumneavoastră apare un litigiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în sistemele HelpNet până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

 

 1. DATE PRIVIND PACIENȚII COLECTATE ÎN CONTEXTUL COMERCIALIZĂRII DE PRODUSE ORI AL SOLICITĂRII DE SERVICII FARMACEUTICE, ÎN FARMACIILE HELPNET
 1. Ce date cu caracter personal prelucrăm

Putem prelucra:

 1. Informații pe care ni le furnizați atunci când interacționați cu HelpNet în calitate de pacient/consumator ce achiziționează produse din farmaciile noastre.

Categoriile de date pot include: date privind contul dvs bancar – dacă achitați cu card bancar; date de identificare și/ sau de contact (precum nume, prenume, CNP, număr card de sănătate, sex, adresa, cetățenie, telefon), ori privind starea dvs. de sănătate (de exemplu, date privind diagnosticul - atunci când achiziționați medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală).

 1. Informații pe care ni le furnizați atunci când participați la tombole, campanii promoționale, concursuri organizate de HelpNet pentru pacienți/consumatori.

Categoriile de date ce pot fi incluse cu astfel de ocazii sunt prevăzute în Regulamentul fiecărei astfel de tombole/ campanii și pot include: nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, vârsta, numele utilizator pe rețele de socializare, codul numeric personal – dacă valoarea premiilor acordate depășește suma de 600 lei;

 1. Informații pe care ni le furnizați atunci când solicitați testarea rapidă cu test antigenic rapid pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 din nazofaringe, în farmaciile autorizate în acest sens, în condițiile prevăzute de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 644/2021 privind activitatea de testare în farmacii comunitare şi oficine comunitare rurale, utilizând teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2.

Categoriile de date pot include, pentru pacienți majori: nume, prenume, CNP, domiciliu, adresa de e-mail, nr de telefon, rezultatele testului solicitat de pacient (date despre starea de sănătate). Pentru pacienții minori sau majori fără discernământ:  nume, prenume, CNP, domiciliu, rezultatele testului solicitat de pacient (date despre starea de sănătate), cetățenia/ țara (pentru cetățeni străini) iar pentru parinți/ reprezentanții legali ai acestora: nume, prenume, domiciliu/ reședința, adresa de e-mail, nr de telefon, calitate.

 1. Informații pe care ni le furnizați atunci când solicitați eliberarea unui card de fidelitate și înrolarea în cadrul Programului nostru de fidelitate, în condițiile prevăzute în Regulamentul oficial privind cardul de fidelitate, disponibil la adresa: https://www.helpnet.ro/regulament-card-fidelitate, unde sunt disponibile și celelalte informații relevante privind prelucrarea de date;
 2. Informații pe care ni le furnizați la achiziția online de produse, pe site-ul nostru [„e-shop”] corespunzător farmaciei online HelpNet, ori când solicitați consultanță farmacistului utilizând secțiunea [„Întreabă farmacistul”], cu respectarea Termenilor și a condițiilor prevăzute pe site-ul www.helpnet.ro, și în condițiile prevăzute de Politica de confidențialitate specifica, disponibilă pe acest site, unde sunt disponibile și celelalte informații relevante privind prelucrarea de date în acest scop;
 3. Informații pe care ni le furnizați atunci când raportați o reacție adversă la un medicament ori la un alt tip de produs.

Categoriile de date pot include: nume, prenume, număr de telefon, e-mail, adresă, data nașterii, date privind starea de sănătate (reacția adversă, alte medicamente administrate concomitent), durată/ intensitate/ frecvență.

 1. Informații pe care le solicităm în cazul în care predați în farmaciile noastre medicamente expirate sau produse neconforme

Categoriile de date pot include: nume, prenume, adresă de domiciliu și data predării produselor.

 1. Informații pe care ni le furnizați ca urmare a primirii asistenței farmaceutice în situații de urgență.

Categoriile de date pot include: nume, prenume, gen, vârsta, județ/localitate.

 1. Scopul și temeiurile prelucrării acestor date

Atunci când solicitați eliberarea în farmaciile noastre a medicamentelor pe bază de prescripție  medicală, prelucrăm datele dvs în scopul gestionării acestor prescripții în vederea eliberării respectivului tratament medical prescris. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de obligațiile legale pe care le are Compania în domeniul eliberării medicamentelor, art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR.

Prelucrarea datelor dvs în contextul comercializării produselor în general o realizăm în scopul desfășurării activității noastre specifice, a realizării vânzării de produse către dvs; în acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR – respectiv contractul încheiat în momentul achiziției produselor, precum și în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR – în ceea ce privește obligațiile legale în materie fiscală ale Companiei.

Prelucrarea datelor furnizate de dvs ca pacient ori de reprezentantul legal al pacientului minor ori major fără discernământ (părinte sau tutore) în contextul efectuării testării test antigenic rapid pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 din nazofaringe, în farmaciile autorizate în acest sens, se realizează în scopul efectuării acestui test în condițiile prevăzute de Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 644/2021 privind activitatea de testare în farmacii comunitare şi oficine comunitare rurale, utilizând teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2; în acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de obligațiile legale ale Companiei, art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR.

Atunci când participați la tombole, concursuri, campanii promoționale organizate în farmaciile noastre, prelucrăm datele dvs în scopul organizării și gestionării acestora în conformitate cu normele legale incidente, în temeiul acordului dvs; în acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR, respectiv art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR – în ceea ce privește obligația publicării datelor câștigătorilor, ori cea privind respectarea obligațiilor fiscale aferente premiilor, dacă este cazul.

Atunci când ne raportați o reacție adversă la un medicament ori la un alt tip de produs, prelucrăm datele dvs în scopul gestionării respectivului caz, în temeiul obligațiilor legale pe care le are HelpNet – art. 6 alin. 1 lit. (c) din GDPR.

 1. Cat timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

Pentru datele obținute în temeiul consimțământului dvs, păstrăm datele pe durata prevăzută în formularul de consimțământ ori până la retragerea de către dvs a consimțământului, oricare dintre aceste date survine mai devreme.

Pentru datele prelucrate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Companiei, durata de stocare este cea prevăzută de respectivele norme legale și poate ajunge, după caz, până la 10 ani începând cu anul financiar următor celui în care s-a întocmit documentul contabil relevant.

În cazul în care între HelpNet și dumneavoastră apare un litigiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în sistemele HelpNet până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

 

 1. DATE PRIVIND UTILIZATORII WEBSITE-ULUI NOSTRU

Accesarea website-ului www.helpnet.ro nu presupune în mod automat colectarea de date cu caracter personal care să vă identifice în mod direct. În cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal prin intermediul website-ului, acestora le devin incidente prevederile de mai sus, în funcție de scopul în care ne contactați.

Cu toate acestea, putem prelucra informații pe care ni le furnizați atunci când accesați website-ul nostru. Datele care pot fi astfel colectate de Companie în procesul de administrare si operare a acestui website pot include: nume, prenume, adresa de e-mail, orice alte date furnizate, direct sau indirect, în contextul interacțiunii cu noi, precum adresa IP.

Atunci când vizitați site-ul nostru, utilizam cookies pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, date ce pot include: adresa IP, tipul de browser utilizat pentru navigarea pe site, sistemul dvs de operare, date privind vizitele pe website.

Mai multe detalii cu privire la utilizarea cookies, inclusiv scopul utilizării lor, temeiul prelucrării, durata stocării, sunt prevăzute în Politica de cookies a Companiei, disponibilă pe site-ul nostru, la adresa https://www.helpnet.ro/cookies.

 

 1. DATE COLECTATE LA INTRAREA ÎN SEDIILE ȘI FARMACIILE NOASTRE

Indiferent de categoria persoanelor vizate din care faceți parte, potrivit prevederilor de mai sus ale prezentei Politici de confidențialitate, vă pot deveni incidente prevederile de mai jos în cazul în care vă prezentați la sediul nostru sau în farmaciile noastre.

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Informațiile care pot fi furnizate/ colectate atunci când intrați în incintele noastre, sedii ori farmacii, după caz, pot include următoarele categorii de date:

 • imagini care pot fi captate camerele montate prin sistemul nostru de supraveghere video, camere ce sunt marcate corespunzător;
 • date pe care le puteți furniza dvs ca vizitator, în vederea înregistrării în registrul de acces al vizitatorilor, precum nume, prenume, denumirea angajatorului – daca e cazul, data vizitei, scopul (departamentul la care aveți organizată vizita propriu-zisa), numărul de înmatriculare al vehiculului condus.
 1. Scopul și temeiurile prelucrării acestor date

Prelucrăm aceste date în scopul de a asigura paza, securitatea și protecția bunurilor și a persoanelor aflate în incinta Companiei, prin implementarea de reguli privind accesul în incintă, prin instalarea de sisteme de supraveghere cu camere video, prin păstrarea registrului de evidență a accesului vizitatorilor.

În astfel de cazuri, temeiul prelucrării este reprezentat de obligațiile legale pe care le are Compania – art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, respectiv interesul legitim al Companiei de a-și proteja bunurile și de a asigura securitatea persoanelor aflate în sediile acesteia – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

 1. Cat timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

În ce privește imaginile înregistrate de camerele de supraveghere video stocăm datele timp de maximum 30 de zile, perioadă după care acestea se șterg automat prin suprascriere. În anumite situații, la solicitarea expresa a autorităților, ori pentru a apăra ori exercita interesele și drepturile Companiei, anumite înregistrări pot fi stocate o perioadă mai lungă de timp, stabilită de Companie ori până la finalizarea investigațiilor, după caz.

În ceea ce privește registrele de acces auto și ale vizitatorilor, acestea sunt stocate pentru o durată de un an de la încheierea anului calendaristic în cursul căruia s-a realizat înregistrarea.

 

 1. DATE UTILIZATE PENTRU APĂRAREA INTERESELOR NOASTRE LEGITIME

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

În acest caz, temeiul prelucrării datelor dumneavoastră poate fi reprezentat de interesul legitim al Companiei – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

 

 1. EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679 persoanele vizate dispun de o serie de drepturi pe care le pot exercita în raport cu operatorul de date. Exercitarea drepturilor presupune transmiterea unei cereri/ solicitări către operatorul de date pentru efectuarea anumitor operațiuni asupra datelor persoanei vizate.

În acest sens, HelpNet prelucrează datele din cererea transmisă pentru formularea unui răspuns față de persoana vizată.

 

 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm 

HelpNet prelucrează următoarele date:

Nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă poștală, conținutul solicitării / cereri, semnătură (dacă este transmisă prin servicii poștale).

 

 1. Scopul și temeiurile prelucrării acestor date

Datele dvs vor fi prelucrate pentru furnizarea răspunsului față de cererea / solicitarea înaintată și pentru efectuarea operațiunilor asupra datelor dvs conform solicitării.

Temeiul prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR, respectiv  obligația legală a operatorului.

 

 1. Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal

Datele dumneavoastră vor fi păstrate pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de data soluționării. În cazul în care între HelpNet și dumneavoastră apare un litigiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în sistemele HelpNet până la soluționarea definitivă a acestui litigiu.

 

PREVEDERI GENERALE

 

Destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia, conform art. 28 din GDPR în cazul persoanelor împuternicite, asigurând același nivel de protecție, ori conform art. 26 din GDPR, în cazul în care aceștia acționează împreună cu Compania în calitate de operatori asociați, după caz.

 

Destinatari

Prelucrări pentru care vor putea fi transferate date

societăți din cadrul grupului de societăți PHOENIX, din care face parte HelpNet, – în scopuri administrative interne sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne. De asemenea, putem transfera datele tale către companii din grupul Phoenix care ne furnizează produse și servicii, cum ar fi sistemele de tehnologie a informației, ori care desfășoară activități în colaborare cu HelpNet. Accesul la datele tale personale este limitat la acei angajați care trebuie să cunoască datele cu caracter personal și care sunt subiectul unor angajamente ferme de confidențialitate;

 

 • Date privind candidații în procesele de recrutare
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Soluționarea cererilor, a reclamațiilor, sesizărilor
 • Date ale beneficiarilor de burse private
 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet
 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică
 • Date colectate la intrarea în sediile și farmaciile noastre
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

Furnizori de servicii de recrutare / head-hunting

 • Date privind candidații în procesele de recrutare

furnizori de software și soluții de stocare a datelor, ori de arhivare, după caz

 • Date privind candidații în procesele de recrutare
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Date ale beneficiarilor de burse private
 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică
 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet
 • Date colectate la intrarea în sediile și farmaciile noastre
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

furnizori de servicii de mentenanță software și / sau echipamente tehnice

 • Date privind candidații în procesele de recrutare
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Date ale beneficiarilor de burse private
 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică
 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet
 • Date colectate la intrarea în sediile și farmaciile noastre
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

furnizori de servicii de curierat ori poștă

 • Soluționarea cererilor, a reclamațiilor, sesizărilor
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

terți achizitori, în măsura în care activitatea HelpNet ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele cu caracter personal ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții sau către alte societăți din grupul din care face parte HelpNet, care vor respecta instrucțiunile HelpNet în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 

 • Date privind candidații în procesele de recrutare
 • Soluționarea cererilor, a reclamațiilor, sesizărilor
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet
 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică
 • Date colectate la intrarea în sediile și farmaciile noastre
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

 

instituții sau autorități publice care solicită furnizarea de date cu caracter personal în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestora;

 

 • Soluționarea cererilor, a reclamațiilor, sesizărilor
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Date ale beneficiarilor de burse private
 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică
 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet
 • Date colectate la intrarea în sediile și farmaciile noastre
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

 

Furnizori de soluții de analiză în scop de cunoasștere a clienților

 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice

alți terți care pot avea acces la datele cu caracter personal în îndeplinirea sarcinilor care le revin, în contextul interacțiunii cu Compania, precum: (i) autorități cu competenta de reglementare și control asupra activităților desfășurate de Companie; (ii) auditori financiari și consultanți fiscali; (iii) instanțe de judecată, executori judecătorești, notari publici; (iv) avocați, mediatori, experți care ne reprezintă ori ne asistă în apărarea ori exercitarea drepturilor și a intereselor legitime ale Companiei.

 • Date privind candidații în procesele de recrutare
 • Soluționarea cererilor, a reclamațiilor, sesizărilor
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice
 • Date ale beneficiarilor de burse private
 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică
 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet
 • Date colectate la intrarea în sediile și farmaciile noastre
 • Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

furnizori de servicii de plată/bancare

 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice

furnizori de servicii de marketing/ telemarketing; agenții de publicitate, furnizori de servicii de telecomunicații (sms, e-mail)

 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice

furnizori de servicii de cercetare de piață

 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice

alte societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre

 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet
 • Derularea relațiilor cu partenerii comerciali sau instituționali ai companiei, respectiv cu autorități publice

organizatorii de practică, furnizorul de servicii de medicină a muncii, furnizorul de servicii de sănătate și securitate în muncă – pentru anumite date prelucrate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică

 • Date ale practicanților colectate în contextul organizării și derulării stagiilor de practică

furnizori si / sau producători ai produselor cu privire la care ați raportat o reacție adversă

 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet

 

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România în cazul raportării de reacții adverse

 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet

 

Casele de Asigurări de Sănătate județene și a mun. București – în ceea ce privește datele prelucrate cu ocazia eliberării tratamentului aferent prescripțiilor medicale

 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet

 

Direcțiile de Sănătate Publică județene și a mun. București – în ceea ce privește rezultatul testului rapid de depistare a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2

 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet

 

entități care facilitează accesul pacienţilor, inclusiv a celor cu venituri scăzute, la tratament medical, prin reducerea sau eliminarea co-plăţii medicamentelor de către pacient, în cazul în care pacienții sunt parte la programele de co-plată

 • Date privind pacienții în contextul comercializării de produse ori al solicitării de servicii farmaceutice, în farmaciile HelpNet

 

furnizori de servicii de pază

 • Date colectate la intrarea în sediile și farmaciile noastre

 

 

Unde stocăm și în ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul Cehiei, Germaniei și al României, după caz.

Datele dvs nu sunt transferate în afara UE. In condițiile și în măsura în care, în contextul unei anumite prelucrări, ar fi necesar transferul datelor dvs cu caracter personal în țări terțe, din afara UE sau a SEE, orice astfel de transfer se va realiza cu respectarea cerințelor prevăzute de GDPR în ceea ce privește asigurarea unor garanții adecvate pentru transferul datelor.

 

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.

Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal se poate realiza folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Informațiile oferite de dumneavoastră prin intermediul website-ului HelpNet sunt transmise și verificate în mod automat, în formă criptată, cu ajutorul unui protocol SSL (Secure Socket Layer). Facem acest lucru pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor de terți.

În ceea ce privește celelalte situații în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, întreprindem constant măsuri în vederea creșterii gradului de instruire a angajaților în ceea ce privește respectarea normelor în materia protecției datelor, angajații HelpNet fiind subiectul unor angajamente ferme de confidențialitate.

 

Drepturile dumneavoastră

GDPR a instituit o serie de drepturi ale persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea datelor acestora de către operatori.  În acest context, puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri.

De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta:

– prin e-mail la adresa:  dpo@helpnet.ro sau

– prin poștă sau curier la adresa: Str. Malul Roșu nr. 4, 077015 Balotești, Ilfov, România cu mențiunea în atenția Responsabilului HelpNet cu protecția datelor.

Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail/datele de identificare utilizate de dumneavoastră în relația cu noi. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.

Durata de răspuns. Vom răspunde la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care vă vom informa în termen de o lună cu privire la motivele întârzierii și veți primi un răspuns de la noi în termen de maximum două luni. S-ar putea să fie necesar să vă cerem mai multe informații pentru a putea califica cererea dumneavoastră. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.

Drepturile terțelor părți. Trebuie să știți că exercitarea drepturilor conferite de GDPR nu este una nelimitată, iar în cazul în care o cerere a dumneavoastră ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate nu vom putea onora cererea dumneavoastră.

Drepturile persoanelor vizate

Descriere

Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ) și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; sau vă exercitați dreptul de a vă opune în temeiul art. 21 alin. 1 sau 2 din GDPR; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre legitime prevalează este în desfășurare.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele dumneavoastră cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră; și 
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce vă privește; sau vă afectează în alt mod similar într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică atunci când:

 • decizia automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și Help Net;
 • decizia automată este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Help Net și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 • decizia automată are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul HelpNet cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalități:

– prin e-mail la adresa: dpo@helpnet.ro sau

– prin poștă sau curier la adresa: Str. Malul Roșu nr. 4, 077015 Balotești, Ilfov, România cu mențiunea în atenția Responsabilului HelpNet cu protecția datelor.

 

Mențiuni finale:

Din când în când, după cum este necesar, prezenta Politica de confidențialitate poate fi modificată sau actualizată. Vă vom informa cu privire la orice modificări substanțiale ale acesteia într-o manieră care să asigure informarea dvs, spre exemplu prin publicarea pe site-ul Companiei sau prin orice alte mijloace adecvate care să asigure comunicarea efectivă a modificărilor privind condițiile prelucrării datelor dumneavoastră.

 

Data ultimei modificări: 09.01.2023

 

Lista Farmacii

Contul MeuCosul meu

Cosul este gol