•  
Aboneaza-te la newsletter

Regulament Campanie Diabet

REGULAMENT OFICIAL TOMBOLA organizata in cadrul

CAMPANIEI „Acum Tratamentul tau de diabet este gratuit”

 

 

 

1. Organizatorul

 

1.1. Organizatorul tombolei, organizata in cadrul Campaniei ”Acum tratamentul tau este gratuit” (denumita in continuare „Tombola”), este HELP NET FARMA S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Pictor Rosenthal nr. 14, etaj 2, ap. 3, camera 2, sector 1 si adresa de corespondenta (sediu operational): Sat Balotesti, Com. Balotesti, str. Malul Rosu nr. 4, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/7727/2001, cod unic de inregistrare fiscala RO 14169353, capital social subscris si varsat 100.000 lei, cont bancar RO78BRDE450SV00936494500, deschis la BRD – GSG Sucursala MCC, telefon 021/308.25.00, fax 021/308.26.34, avand notificata prelucrarea de date cu caracter personal si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 655, reprezentantată prin Administrator/Director General - Iacob Isabelle, cetăţean român,  domiciliată în Bucureşti, str. Constantin Sandu-Aldea, nr. 19, et.2. ap. 4, sector 1, identificată cu CI seria RT nr. 542049 eliberată de SPCEP S1 biroul nr.2 la data de 28.02.2008, CNP 2691006411510 (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Help Net”).

 

 

1.2. Tombola este organizata pe baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si completata, care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

 

1.3. Participarea la Tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

1.4. Regulamentul Oficial precum si detaliile Tombolei sunt disponibile in mod gratuit la adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.helpnet.ro), pe toata durata Tombolei.

 

 

 

2. Scopul

 

Prezenta Tombola se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop promovarea serviciilor oferite de Farmaciile Help Net.

 

 

3. Drepturi de participare   

 

3.1. La aceasta Tombola poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica romana care a implinit 18 ani, cu domiciliul sau resedinta in Romania, detinator al unui card de fidelitate Help Net, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

 

3.2. Pentru a fi eligibil, a participa la Tombola si a putea castiga premiile oferite de Help Net in urma tragerii la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

 

  1. sa fie persoane fizice romane cu domiciliul sau resedinta in Romania;
  2. sa fie posesori ai unui card de fidelitate Help Net valabil;
  3.  sa prezinte in farmacie o prescriptie medicala compensata si valabila, eliberata pentru tratamentul de diabet;
  4.  sa accepte retinerea prescriptiei medicale in farmacie;
  5. accepta si respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.
  6.  

La aceasta tombola nu pot participa angajati Help Net, rudele acestora pana la gradul I inclusiv, precum si sotii/sotiile angajatilor Help Net

 

 

 

4. Perioada de desfasurare  

 

Tombola se va desfasura in perioada 01.05.2017 – 30.06.2017 (inclusiv), in farmaciile selectionate ale Organizatorului (vezi aici lista farmaciilor).

 

Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii Tombolei, printr-un act aditional la prezentul Regulament.

 

 

      5. Premii

     

5.1. Premiile ce se vor acoda pe durata Tombolei, sunt in numar de 300 de premii/luna, cumulat, respectiv un numar de 150 de glucometre si un numar de 150 de cutii cu teste de glicemie, fiecare premiu va consta fie intr-un glucometru, fie intr-o cutie cu teste de glicemie.

 

 

5.2. In total se vor acorda 600 de premii. Valoarea totala a premiilor oferite este de 84.300 lei (TVA inclus).

 

 

6. Taxe si Impozite

 

6.1. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), daca acesta va fi datorat.

 

6.2. In cadrul acestei Tombole nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.

 

 

7. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.

 

7.1. Inscrierea in tombola se face automat, la tranzactia efectuata in farmacie pentru achizitionarea produselor specifice tratamentului de diabet, in baza prescriptiei medicale compensate si valide prezentate in farmacie si a cardului de fidelitate, in perioada 01.05.2017 – 30.06.2017.

 

7.2. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.

 

7.3. Tragerile la sorti se vor desfasura lunar, pe data de 05 iunie 2017 pentru inscrierile efectuate in luna mai 2017 si pe 3 iulie pentru inscrierile efectuate in luna iunie 2017, la sediul operational al Help Net.

 

Tragerea la sorti a castigatorilor se va efectua electronic, iar acordarea premiilor se vor face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Help Net.

 

In urma tragerilor la sorti se vor desemna cei 300 participanti castigatori / lunari. In situatia in care unul din participanti desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) reprezentanti ai Organizatorului.

 

7.4. In termen de 5 zile de la extragere, castigatorii vor fi contactati telefonic sau prin email, pentru a-i informa despre faptul ca au fost desemnati castigatori si pentru a se prezenta in farmacia din care si-a ridicat prescriptia medicala, in vederea ridicarii premiului.

 

7.5. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori nu raspunde la apelurile reprezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, are mesageria neactivata sau supraincarcata, nu vorbeste limba romana, are handicap auditiv sau de alta natura, email-ul nu este receptionat sau intra in spam  sau pentru orice situatii in care oricare participant desemnat castigator nu poate fi contactat in termenul de sus-mentionat. In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si se va trece la contactarea participantilor de rezerva, in ordinea tragerii la sorti.

 

7.6. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care raspunde la aceste apeluri si nici pentru datele de identificare oferite de aceasta necesare validarii ulterioare ca si castigator.

 

7.7. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul convorbirii telefonice sau prin transmiterea unui email, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant si trecand la contactarea telefonica a participantilor de rezerva, in ordinea tragerii la sorti.

 

7.8. Pentru a-si ridica premiile, castigatorii se vor prezenta in farmacia Help Net unde au efectuat tranzactia, respectiv in farmacia de unde i-a fost eliberata prescriptia medicala, pana pe data de 20 ale lunii aferente extragerii (de exemplu, 20 iunie pentru tombola lunii mai), in urma informarii prealabile pe mail sau prin telefon primite din partea Help Net.

 

Nu este acceptabila propunerea de catre participantul desemnat castigator a unei locatii diferite de cea in care si-a achizitionat produsele. Organizatorul nu isi asuma nici o obligatie privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale castigatorului necesare pentru verificarea identitatii sau pentru efectuarea formalitatilor necesare acordarii premiului.

 

Pentru validarea premiului, castigatorii vor trebui sa prezinte reprezentantului Organizatorului cardul de fidelitate Help Net si buletinul de identitate/cartea de identitate, urmand ca Organizatorul sa procedeze la confruntarea datelor si la validarea premiului. Neprezentarea cardului de fidelitate Help Net si a buletinului de identitate/cartii de identitate atrage dupa sine imposibilitatea validarii premiului. Premiile se vor inmana doar castigatorului.

 

Neprezentarea castigatorilor in vederea ridicarii premiilor castigate in termenul prevazut mai sus, atrage decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia. Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.

 

 

8. Garantii si servicii post-vanzare  

 

In privinta garantiei ori a conformitatii premiilor cu orice standarde de calitate sau de conformitate, organizatorul Help Net Farma nu isi asuma nici un fel de raspundere ori obligatii, orice cereri sau reclamatii in legatura cu acestea urmand a fi adresate exclusiv producatorului ori distribuitorului respectivelor produse.

 

 

9. Forta majora si cazul fortuit

 

9.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.

 

9.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Tombolei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

 

10. Litigii

 

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

10.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.

 

 

11. Informarea Participantilor Conform Legii 677/2001. Protectia datelor cu caracter personal.

 

11.1. Prin participarea la Tombola, participantii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, numele, datele cu caracter personal, in scopul Tombolei si al prezentului Regulament Oficial.

 

11.2. Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor tragerii la sorti. Ca urmare, participantii desemnati castigatori consimt ca numele acestora, precum si premiul acordat sa fie facute publice in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 art.42 (2).

 

Refuzul unui participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Tombolei de catre Organizator, cat si refuzul de a i se inscrie numele pe liste facute publice de Help Net, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.

 

11.3. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe perioada Tombolei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Tombola si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

 

11.4. Conform Legii 677/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

Astfel, la cererea scrisa a participantului, datata, semnata, adresata S.C. Help Net Farma S.A. la adresa de mail office@helpnet.ro  sau la adresa de corespondenta mentionata in preambulul Regulamentului Oficial, Organizatorul se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conformă cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

 

In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.

 

 

12. Raspunderea Organizatorului

 

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii clientilor Help Net sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii si / sau limitari de orice natura.

 

 

13 Regulamentul Oficial al Tombolei

 

13.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Tombolei pe website-ul www.helpnet.ro sau poate fi solicitat in mod gratuit la sediul Organizatorului.

 

13.2. Prin participarea la Tombola, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participantilor si neacordarea potentialelor premii.

 

13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe websiteul www.helpnet.ro.

 

13.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.

 

13.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul www.helpnet.ro.

 

13.6. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Tombola, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe website-ul www.helpnet.ro.

 

13.7. Prin publicarea anuntului respectiv, Tombola va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Tombolei sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Tombola este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in prezentul, Organizatorul va acorda premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Tombolei, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

 

Redactat şi autentificat la Societatea profesională notarială BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIATI “COSTESCU, STROE şi ASOCIAŢII “, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care 1 exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 exemplare au fost eliberate părţii.

 

 

ORGANIZATOR

 

Societatea Comercială HELP NET FARMA S.A.

 

reprezentată prin

 

Administrator/Director General

 

Isabelle Iacob

 

 

 

 

ROMÂNIA

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI

Societate Profesională Notarială

BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIATI

COSTESCU, STROE şi ASOCIAŢII

Licenţă de funcţionare: 2527/2219/12.12.2013

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3694

Sediul: Bucureşti, str. General Constantin Coandă nr. 17, sector 1

Tel.021.312.00.31, Fax 021.312.00.33

 

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1594

                                    Anul 2017 Luna Mai Ziua 03

 

            In fata mea, COSTESCU ELISABETA, Notar Public, la sediul biroului s-a prezentat:

           

Iacob Isabelle, cetăţean român,  domiciliată în Bucureşti, str. Constantin Sandu-Aldea, nr. 19, et.2. ap. 4, sector 1, identificată cu CI seria RT nr. 542049 eliberată de SPCEP S1 biroul nr.2 la data de 28.02.2008, CNP 2691006411510, în calitate de Administrator/Director General al Societății Comerciale HELP NET FARMA S.A.

 

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa sa, a consimţit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul exemplar.

 

            În temeiul art. 12 lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

________________________________________________________________________

Onorariul în suma de 300  lei + 57 lei TVA= 357 lei s-a achitat cu bon fiscal/OP

 

             NOTAR PUBLIC,

COSTESCU ELISABETA

Semnătura si sigiliul

 

            Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 exemplare de COSTESCU ELISABETA, notar public, astăzi, data autentificării actului şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul.

             

NOTAR PUBLIC,

COSTESCU ELISABETA

 

 

Data:

04-05-2017

Ce parere au cititorii

Nici un comentariu

Adauga un comentariu


http://www.helpnet.ro/help-net-lanseaza-aplicatia-mobila-magazinul-online.html
Intreaba farmacistul

Vrei sa stii mai multe detalii despre un anumit produs? Ai o problema medicala sau cosmetica la care nu ai gasit inca rezolvare?

Scrie-ne intrebarea ta completand formularul
Completeaza formularul

Suna-ne la TelVerde 0800 833 003
(disponibil si din retelele de telefonie mobila)

0800 833 003
Media - Spoturi TV
Help Net Info
  • Gaseste o farmacie Help Net
  • Cauta termen medical
  • Cauta prospect medicament
  • Farmacii cu punct de Prim Ajutor
Calculator sarcina

Introduceti in spatiile alaturate data de inceput a ultimei menstruatii si durata medie a ciclului menstrual.

Durata ciclului menstrual

Calculeaza